عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 348 بار دیده شده  1 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 447 بار دیده شده  1 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 419 بار دیده شده  1 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 216 بار دیده شده  1 سال قبل
سگ قفقازی
 561 بار دیده شده  1 سال قبل
سگ های بامزه
 440 بار دیده شده  1 سال قبل