عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 367 بار دیده شده  2 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 502 بار دیده شده  2 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 441 بار دیده شده  1 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 232 بار دیده شده  1 سال قبل
سگ قفقازی
 589 بار دیده شده  1 سال قبل
سگ های بامزه
 459 بار دیده شده  1 سال قبل