عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 449 بار دیده شده  2 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 708 بار دیده شده  2 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 602 بار دیده شده  2 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 298 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ قفقازی
 763 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ های بامزه
 564 بار دیده شده  2 سال قبل