عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 476 بار دیده شده  2 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 750 بار دیده شده  2 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 638 بار دیده شده  2 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 308 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ قفقازی
 808 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ های بامزه
 593 بار دیده شده  2 سال قبل