عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 392 بار دیده شده  2 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 615 بار دیده شده  2 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 483 بار دیده شده  2 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 260 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ قفقازی
 652 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ های بامزه
 502 بار دیده شده  2 سال قبل