عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 328 بار دیده شده  1 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 400 بار دیده شده  1 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 385 بار دیده شده  1 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 201 بار دیده شده  1 سال قبل
سگ قفقازی
 524 بار دیده شده  1 سال قبل
سگ های بامزه
 399 بار دیده شده  1 سال قبل