عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 398 بار دیده شده  2 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 621 بار دیده شده  2 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 487 بار دیده شده  2 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 263 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ قفقازی
 660 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ های بامزه
 508 بار دیده شده  2 سال قبل