عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 474 بار دیده شده  2 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 748 بار دیده شده  2 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 635 بار دیده شده  2 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 307 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ قفقازی
 807 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ های بامزه
 591 بار دیده شده  2 سال قبل